Etický kodex Asociace podnikavé Česko

Tento etický kodex pracuje s následujícími termíny:

 • Členové = členské subjekty sdružené v Asociaci podnikavé Česko. Seznam členů vede Výbor Asociace, jak je uvedeno ve stanovách.
 • Aktivity = vzdělávací programy, projekty a jiné aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti
 • Klienti = beneficienti aktivit Členů (žáci, učitelé, ředitelé škol, rodiče)
 • Asociace = Asociace podnikavé Česko
 • podnikavost = klíčová kompetence tak jak je definovaná podle EntreComp
 1. Asociace sdružuje a podporuje své členy, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. Členové APČ dodržují a dále prosazují tyto hodnoty tak, aby Asociace byla respektovaným partnerem pro veřejné a akademické instituce, podnikatelské subjekty i média.
 2. Činnost asociace je směřována tak, aby docházelo k posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti jejích členů a k posilování důležitosti rozvoje podnikavosti v ČR. Rozvoj podnikavosti ve vzdělávání je dominantní činností členů a to ne pouze formálně a deklaratorně, nýbrž i fakticky.
 3. Člen APČ jedná vždy v souladu se zásadami dobrých mravů, vědomě se neúčastní žádných protiprávních aktivit, neobchází zákony a jiné předpisy. Člen APČ považuje dodržování zákona za klíčový předpoklad vytváření příznivého prostředí pro realizaci svých či společných aktivit zaměřených na rozvoj podnikavosti v ČR.
 4. Člen APČ zakládá svou vlastní činnost nebo společnou činnost s ostatními členy asociace na hodnotách respektu, důvěry, otevřenosti, spolupráce, partnerství a inkluzivity.
 5. Člen APČ vystupuje vždy tak, aby nepoškozoval dobré jméno Asociace nebo některého z jejích členů a partnerů, a to ve veřejném prostoru anebo vůči svým klientům.
 6. Člen APČ bezodkladně a otevřeně informuje Asociaci i ostatní její členy, pokud jemu nebo někomu z členů či partnerů hrozí reputační riziko (např. negativní reakce klientů, přerušení aktivity, ukončení spolupráce s dárcem apod).
 7. Člen APČ vždy spolupracuje s Asociací a ostatními členy v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškodí klienta ani Asociaci a respektuje zásady zdvořilosti a kolegiality.
 8. Člen APČ realizuje svou vlastní činnost nebo společnou činnost s ostatními členy efektivně, s dobrou organizovaností a dbá na kvalitu realizovaných aktivit a vždy ve svých aktivitách prosazuje podnikavost (v širokém smyslu slova jako kreativitu, iniciativu, akceschopnost) jako ústřední kompetenci pro budoucnost
 9. Člen APČ nezneužívá informace z vnitřních jednání asociace ke svému vlastnímu prospěchu, poškození někoho jiného nebo maření činnosti asociace.
 10. Člen APČ respektuje odsouhlasená pravidla a plány Asociace, poskytuje součinnost a jinou potřebnou podporu činnosti Asociace, pokud je to v jeho možnostech.
 11. Člen APČ důsledně plní uzavřené smlouvy, ujednání a závazky.
 12. Člen APČ aktivně vystupuje proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání a distancuje se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním klientům, veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, pokud tyto výhody nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými mravy.
 13. Člen APČ poskytuje svým klientům v rámci svých aktivit vždy důvěryhodné, ověřené a aktuální informace a dbá na to, aby klienta neuvedl v omyl. O svých aktivitách informuje jasně a transparentně - především jasně uvádí, pro koho je aktivita určena (věk, typ, potřebné schopnosti), jak je časově či finančně náročná apod.
 14. Člen APČ poskytuje klientům informace o svých aktivitách jak samostatně, tak i prostřednictvím APČ. Pokud informace poskytuje samostatně, vždy klienty informuje o členství v APČ; informace o členství v APČ má také jasně uvedeny na svém webovém profilu. případně dalších komunikačních kanálech.
 15. Člen APČ jedná otevřeně a poskytuje veškeré relevantní informace užitečné pro Asociaci nebo ostatní členy, včetně finanční situace, vlastnictví a řízení společnosti
 16. Člen APČ pravidelně zjišťuje od svých klientů zpětnou vazbu, na tuto zpětnou vazbu vždy reaguje a aktivně s ní pracuje v dalším rozvoji svých aktivit
 17. Pravidelně jednou ročně (anebo pokud je o to požádán ze strany APČ nebo jiného člena APČ) sdílí každý člen otevřeně zjištění, poznatky, příklady dobré praxe ze své činnosti a zpětnou vazbu klientů na své aktivity (a to včetně negativní zpětné vazby nebo negativní zkušenosti s klientem)
 18. Asociace mezi své členy anebo členové navzájem otevřeně sdílí materiály třetích stran, pokud s tím tyto třetí strany souhlasí.
 19. Člen APČ trvale buduje své vědomosti, dovednosti, informační zdroje a využívá získaných zkušeností a uplatňuje moderní metody ve prospěch svých klientů. O výsledcích své práce pravidelně informuje Asociaci a ostatní členy a další zainteresovanou veřejnost.
 20. Člen APČ při svých vzdělávacích aktivitách nesmí doporučovat žádný konkrétní komerční produkt či službu (a to i v případě, že by tento produkt byl přímo spojen s financováním aktivit člena APČ). Ve vzdělávacích aktivitách a osvětě k podnikavosti člen APČ vždy zaručuje nestrannost a objektivitu informací.
 21. Pokud je to v zájmu klienta a šíření osvěty v oblasti podnikavosti, může člen APČ kooperovat, sdílet své zkušenosti a know- how, budovat síť kontkatů i mimo APČ. Člen APČ ovšem není oprávněn bez souhlasu APČ její produkty či služby sám třetím stranám přeprodávat.
 22. Členem APČ se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se ve svých aktivitách věnuje rozvoji podnikavosti ve vzdělávání a zároveň naplňuje principy dané tímto etickým kodexem. O přijetí nového člena rozhoduje výbor podle pravidel určených ve Stanovách APČ.
 23. Člen APČ se zavazuje neporušovat ať úmyslně či z nedbalosti ustanovení tohoto Etického kodexu. V případě, že by člen kodex porušil, výslovně souhlasí s níže uvedeným postupem. Etická komise APČ (která se skládá ze členů výboru a dozorčí rady) je oprávněna písemně či ústně vyzvat člena, který Etický kodex porušil, ke zjednání nápravy, a to bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů. V případě, že ze strany člena nedojde ke zjednání nápravy, bude mu Etickou komisí zaslána další výzva ke zjednání nápravy a poskytnut náhradní termín dalších 30 kalendářních dnů spolu s upozorněním na možnost ukončení jeho členství v APČ. V případě, že ani v tomto termínu nebude člen s Etickou komisí komunikovat, ani nezjedná nápravu, rozhodne výbor a dozorčí rada APČ o ukončení členství v Asociaci. Člen APČ má právo se proti rozhodnutí odvolat, a to písemnou formou do 30 dnů od doručení rozhodnutí o ukončení členství; o ukončení členství následně definitivně rozhodne mimořádná Valná hromada APČ.

členové Asociace podnikavé Česko, leden 2023